සහතිකය

පද්ධති සහතිකය

රූපය0011_03
fas1
1
5
6
4
2
3

සම්මාන සහතිකය

සම්මාන සහතිකය