කර්මාන්තශාලා සංචාරය

නිෂ්පාදනය දෙපාර්තමේන්තුව

1-රෝලිං දෙපාර්තමේන්තුව

රෝලිං දෙපාර්තමේන්තුව

2-කාස්ටිං දෙපාර්තමේන්තුව

වාත්තු දෙපාර්තමේන්තුව

img

IPQC පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

3-ග්ලැසිං-දෙපාර්තමේන්තුව

ඔප දැමීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

4-පින්තාරු-දෙපාර්තමේන්තු

පින්තාරු දෙපාර්තමේන්තුව

5-කිල්න්-දෙපාර්තමේන්තු

උඳුන් දෙපාර්තමේන්තුව

6-දෙවන-පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

දෙවන පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

7-ඇසුරුම් දෙපාර්තමේන්තුව

ඇසුරුම් දෙපාර්තමේන්තුව

උමං උදුන

1
2
3
4

ස්වයංක්‍රීය නිෂ්පාදන රේඛාව සහ ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා බලය

1
2
3
4